Fotogalerie Fotogalerie seminářů Pro registrované partnery Nápověda Úvodní stránkaStrategické dokumenty

 

Hodnocení projektu
Vzdělávání DVPP
O projektu
Adresáře partnerů
Formuláře ke stažení
KontaktyKampanělinezbytek 
O projektu


Název projektu: Inovace - kvalifikace profesní přípravy

Zkrácený název: IQ Industry

Název projektu anglicky: INNOVATION - QUALIFICATION OF PROFFESSIONAL PREPARATION

Předpokládané datum zahájení projektu: 01. 06. 2010

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 12. 2012

Doba trvání projektu v měsících: 31

Stručný obsah projektu:

Projekt je založen na úspěšné absolvování programu DVPP min. 300 učitelů z 215-ti škol všech krajů ČR (učitelé odbor. předmětů a praktic. vyučování SOŠ a VOŠ v tech. oborech a učitelé EVO). Budou vytvořeny, akredit. a realizovány programy DVPP pro tech. obory a program DVPP v oblasti uplatňování obnovitelných zdrojů energií (OZE) a energetických úspor ve stavebnictví. Celkem bude uspořádáno 95 seminářů z oblasti inovací v průmysl. firmách, 17 seminářů EVVO a 150 odborných praxí učitelů ve firmách. Součástí projektu bude také tvorba partnerských sítí k posílení spolupráce cíl. skupiny a odborníky firem z oborů specifických pro trh práce krajů. Učitelé získají informace o moderních technologiích a procesech, vývoji, řízení kvality, materiálech, metrologii a zkušebnictví a dále o technologiích OZE a systémech úspor energií. Projekt podporuje implementaci ŠVP a zvyšuje kompetence učitelů s ohledem na měnící se potřeby zaměstnavatelů a k zajištění požadovaného profilu absolventů.


Popis projektu


Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, sekce řízení Operačních programů EU, Karmelitská 7, 118 12 Praha vydalo na základě §14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 14/1.3./22/2010, č.j. 27742/2009-46, dne 24. května 2010
Část I. Obecné vymezení dotace
Část II. Povinnosti Příjemce dotace
Část III. Platební podmínky
Část IV. Sankce
Část V. Závěrečná ustanovení
Část VI. Poučení
Rozhodnutí o poskytnutí dotace je uloženo u příjemce finanční podpory a pro partnery je k dispozici k nahlédnutí.

Východiska:

Projekt využívá získaných informací projektu IQ Auto z období 2006–2008, inovuje jeho cíle a vytváří podmínky pro realizaci Akčního plánu podpory odborného vzdělávání MŠMT, č.j. 21 146/2008-23 ze dne 16. 12. 2008. Jeho strategie je plně v souladu s Programovým prohlášením Svazu průmyslu a dopravy ČR a prioritou Sdružení automobilového průmyslu v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Dlouhodobá udržitelnost

Nedílnou součástí projektu IQ Industry je plnění Programu spolupráce průmyslu s veřejnou správou schváleného prezidentem Sdružení AP Ing.Martinem Jahnem 20. 1. 2010 a podporovaného komisí RLZ Svazu průmyslu a dopravy. Tento program je nedílnou součástí této organizační směrnice a zakládá systém celospolečenské podpory odborného školství v oblasti technických povolání. Provázaností obou dokumentů a plněním nadstandardních závazků tohoto Programu spolupráce průmyslu s veřejnou správou je založena dlouhodobá udržitelnost projektových aktivit. Ostatní závazky udržitelnosti vyplývají z Příručky pro příjemce OP VK.
Druhým zásadním dokumentem s vazbou na projekt je nový Školský zákon a Zákon o pedagogických pracovnících.

Cíle

Jsou uvedeny na str. 47 Benefitu:Vytvořit partnerskou síť spolupracujících škol,firem a úřadů práce v oblasti technických oborů vzdělání, vybudovat a realizovat program dalšího vzdělávání pedagogů odpovídajícího školské legislativě a zájmu firem, realizovat k tomu motivační programy pro cílovou skupinu učitelů k dlouhodobému rozvoji tohoto programu a jeho využití ve školních vzdělávacích programech, prosadit partnerskou síť škol firem a ÚP v oblasti tzv. zelených technologií, zejména alternativních energií,energetických úspor a snižování emisí v dopravě k začlenění do výuky na středních školách. K tomu využít zpracované kompetenční a obsahové rámce a motivační programy pro učitele EVVO.

Očekávané výstupy

Jsou uvedeny v benefitu,str. 47:Dosáhnout účasti 1500 učitelů na odborných seminářích ve firmách, 300 učitelů na seminářích EVVO, 150 učitelů na odborných desetidenních praxích ve firmách a od těchto učitelů požadovat zapracování získaných informací do ŠVP. Jmenovitě je nezbytné začlenit do projektu min. 300 učitelů ve všech třech formách vzdělávání.

Popis cílové skupiny

Dvě cílové skupiny učitelů:

První: Učitelé odborných předmětů a praktického vyučování středních škol vyučujících technické obory. Ze zkušeností projektu IQ AUTO je dostatečná zkušenost v jednotlivých krajích se zapojením škol se ŠVP strojírenských, elektrotechnických, stavebních, řemeslnických, informačních a dopravních oborů vzdělání. V benefitu se uvádí tato četnost škol v jednotlivých krajích takto:
Jihočeský 21, Jihomoravský 13, Královéhradecký 6, Vysočina 14, Liberecký 6, Moravskoslezský 14, Olomoucký 11, Pardubický 10, Plzeňský 6, Středočeský 22, Ústecký 9 a Zlínský 15
Tato cílová skupina učitelů bude plnit klíčové aktivity číslo: 01 - Vytvoření Katalogu nabídky DVPP (str. 57-58, benefitu), 02 - Odborné semináře v průmyslových firmách ( str. 59-61, benefitu), 04 - Odborná praxe pedagogů v průmyslových Firmách (str. 63-65, benefitu)

Druhá: Učitelé environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty středních škol zaměření na odborné moduly obnovitelných zdrojů energií, energetických úspor, zejm. v budovách a RD a využívání technologií na snižování emisí v dopravě (tzv. zelené technologie). Tato cílová skupina učitelů bude vybrána z adresáře středních škol projektu ENERSOL a bude plnit klíčovou aktivitu 03 - odborné semináře pro učitele EVVO (str. 61-63, benefitu)

Odlišnosti od projektu IQ Auto

Projekt IQ Industry je inovativní:

- novým modulem vzdělávání učitelů cílové skupiny: desetidenní odborné praxe ve firmách
- výběrem průmyslových firem vstupujících do smluvní spolupráce: musí být proveden ve spolupráci s úřady práce (je kladen vyšší důraz na tuto spolupráci)
- rozšířením sektorů průmyslu k této spolupráci, nad rámec původní spolupráce se Sdružením automobilového průmyslu
- využitím uzavřených smluv o partnerství s finanční spoluúčastí k dlouhodobé udržitelnosti nad rámec časového omezení projektu (tyto smlouvy potvrdily rady samosprávných krajů)
- rozšířením pracovních týmů o manažery aktivit

Projekt je realizován v odlišné době, v jiných politickoekonomických podmínkách:

- je vázán na novou legislativu MŠMT: na plnění Akčního plánu podpory odborného vzdělávání, č.j. 21 146/2008-23 ze dne 16. 12. 2008
- má vazbu na plnění Programového prohlášení Svazu průmyslu a dopravy pro rok 2010: (citace) „...je nezbytné prosazovat střednědobá opatření koncepčního charakteru, která podpoří rozvoj tuzemské ekonomiky po odeznění hospodářské recese. Jako nezbytnou součást této politiky jsme si vytýčili mj. i oblast profesního vzdělávání a podporu tvorby moderních ŠVP zaměřených na výkon technických povolání“.

Projekt bude realizován v období souběhu nepříznivých vnějších společenských podmínek:

Na straně jedné: pokračování hospodářské stagnace, vysoká nezaměstnanost a teprve v závěru plnění klíčových aktivit projektu předpokládané výraznější oživení průmyslové výroby

Na straně druhé:Vysoký propad počtů 15letých žáků ZŠ (až o 30% v jednotlivých krajích) a neomezená bezplatná nabídka vzdělávacích oborů na SŠ mimo oblast technických povolání

Zapojení cílových skupin:

Na odborných seminářích, exkurzích,stážích besedách se zástupci firem, při organizování SOŠ a jiných soutěží, při výrobní praxi atd.

Projekt předpokládá, že pravidelná účast partnerů na tzv. valných hromadách vytvoří prostředí pro předávání zkušeností, kdy jednotliví partneři budou prezentovat úspěšné výsledky této partnerské spolupráce, nabízet partnerství v dalších projektech, ať již regionálních nebo v rámci MŠMT a projekt tak získá dynamiku pro svůj další růst. Nejdůležitější předpoklad, který je od počátku v projektu zdůrazňován, je ochota ke spolupráci, vytvoření systémového partnerství s trvalou aktualizací sledovaných cílů podle trvale se měnící situace v politice zaměstnanosti zaměstnavatelů.

Činnosti realizované projektem:

Tvorba a realizace programů dalšího vzdělávání učitelů
Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zájemce o další vzdělávání realizované na SŠ a VOŠ
Tvorba a realizace školních vzdělávacích programů
Tvorba a realizace programů dalšího vzdělávání dalších pedagogických pracovníků ve školství

Budou součástí projektu doprovodná opatření: Ano

Popis doprovodných opatření:

Žadatel projektově spolupracuje na vzdělávacích programech v oblasti udržitelného rozvoje a obnovitelných zdrojů energie. Tyto semináře budou organizovány jako EVVO pro partnerské školy i jejich žáky a studenty. Motivací pro vlastní účast, budou exkurze na vybrané lokality s alternativními zdroji energie. Agentura spolupracuje s firmami, které jsou ochotny odborné semináře a exkurze provést. Předpokládá se min. 10 odborných seminářů a exkurzí. Kromě toho Žadatel nabídne těmto partnerským školám účast ve studentské a žákovské soutěži zaměřené na obnovitelné zdroje energie ENERSOL 2007, ENERSOL 2008 a ENERSOL 2009, která je publikovaná ve věstníku MŠMT a jejímž autorem je žadatel tohoto projektu.
Tyto semináře budou zabezpečeny ve vybudovaném vzdělávacím a informačním centru Harfa při COPTH, Poděbradská 1/179, Praha 9 - tato škola je partnerem tohoto projektu.

Udržitelnost

Popis pokračování činností po skončení podpory:

Jako každá tak, i tato projektová činnost si podvědomě stanoví cíl vytvořit prostředí pro kladnou změnu. Tento systém trvalých změn vyplývá z přírodních zákonitostí vývoje. I tento projekt si klade za cíl vybudovat základnu trvalých partnerských vztahů, které budou v budoucnu trvale rozvíjeny podle specifického vývoje v regionech, firmách i průmyslových odvětvích. Tento vývoj založený na trvalém vývoji podnikatelského prostředí bude průběžně přinášet do vzdělávacích procesů inovační pobídky.

Do budoucna projekt nabídne:

1. regionům zkvalitnění vazby mezi nabídkou a poptávkou po absolventech středních škol profesního zaměření ( bude harmonizovat
tyto vztahy)
2. odvětvím a státu tvorbu kvalifikované pracovní síly ve vztahu ke stávajícím i novým průmyslovým investorům
3. zvýší úroveň kompetencí mladých lidí, kteří s kvalitní orientací na svou profesi, budou využívat nabídky pracovních příležitostí i
mimo sídlo svého regionu (zvýšení mobility) a současně budou připraveni na nové pracovní příležitosti (budou flexibilní k vývojovým
tendencím) a svým zaměstnavatelům budou významněji přispívat i nabídkou inovačních myšlenek na změny v jejich pracovních
pozicích.

Projekt předpokládá po dvou letech další rozvoj:

3.1. Udělováním Certifikátů k uznání dosažené kvalifikace ve spolupráci se zaměstnavateli, MŠMT a MPSV
3.2. Hodnotit kvalitu školních programů jednotlivých škol (diverzifikace kvality pro potřeby regionálních firem i pro odvětví např.
tam, kde tyto potřeby budou pro školu definovány z celospolečenského hlediska)
3.3. Ve vztahu k optimalizaci potřeb průmyslu (budováním moderní investiční základny pro výuku vybraných učebních a maturitních oborů tam, kde regionální hlediska jsou nedostatečná, ale potřeba kvalifikovaných vyučenců bude nezbytná pro další regiony. To se bude týkat zejména těch oborů, jejichž počty absolventů z hlediska jednoho regionu nenaplní kapacitu tříd podle norem MŠMT

Popis rizik a návrh opatření jak jim předcházet:

Pokud nebudeme hodnotit politická rizika a případné změny dané volebním systémem, jsou rizika po dvou letech budování projektu malá. Žadatel společně s významnými představiteli průmyslu, státní správy, místní samosprávy a odborníků na RLZ založil projektovou základnu zahrnující téměř 160 partnerů z firem, škol a úřadů práce. Dokladovatelnost této základny je možná udělováním certifikátů za činnost partnerů na projektu dosud a jejich účastí na valných hromadách. Valné hromady mají význam i v tom, že jsou organizovány s cílem kultivovat prostředí vztahů mezi školami, průmyslem a úřady práce. Proto na nich vystupují generální ředitelé významných firem, zástupci státu i průmyslových svazů a jako jejich nedílná součást je odborná exkurze s výkladem největších odborníků. Tyto valné hromady partnerů jsou pořádány pravidelně a staly se velkým diskusním fórem programu vyjádřeném tímto projektem. Jedenkrát ročně je konána velká odborná konference s podporou průmyslu (nejčastěji březen-duben) a jejím konáním je pověřen Žadatel tohoto projektu. Téma této konference je "Vzdělávání a výcvik v průmyslu ČR, opět za účasti partnerů, zástupců státu, místní samosprávy a významných hostů.

Další snižování rizik může být podpořeno právě schválením tohoto projektu. Dosud všichni účastníci sanovali náklady na řízení projektu ze svých zdrojů. Pokud bude projekt schválen, umožní realizovat z jeho prostředků odborné akreditované semináře ve prospěch škol a současně z těchto prostředků umožní zabezpečit ještě významnější propagaci projektu i např. výrobou odborných textů a umožní společensky ocenit práci na realizaci společenské změny v tomto odvětví profesního školství. Odměny jsou určeny jednak pro pedagogy z firem za realizaci akreditovaných odborných seminářů a exkurzí (a za výrobu odborných textů) a jednak pro pověřené zástupce z firem, kteří budou tyto semináře zajišťovat organizačně i věcně.


Monitorovací zprávy příjemnce podpory


1. monitorovací zpráva, červen - srpen 2010 Formát Microsoft Excel (522 kB)

Kontakty:

odborný kontakt: j.herodes@tiscali.cz

technický kontakt: admin@iqauto.cz